Verditakst og lånetakst fra BEKOM AS

Skal du refinansiere ditt boliglån, utvide eller endre lånet ditt, vil banker og finansinstitusjoner oftest kreve en Verdi- og lånetakst.

Ved arv og skifteoppgjør, skilsmisse benyttes også Verditakst.

Har du påkostet din bolig med oppussing, tilbygget etc. har boligen din etter all sannsynlighet fått en økt verdi, og det lønner seg å ta en ny takst.

En Verdi- og lånetakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

En Verdi- og lånetakst er en vurdering av markedsverdien på eiendommen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, bruksrettigheter, utidsmessighet osv.

Merk deg at en Verdi- og lånetakst IKKE er en Boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport. Den sier svært lite om boligens tekniske tilstand.

I dagens boligmarked er «holdbarheten» for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 mnd. bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Hva skjer før og på befaringsdagen?

Når befaringsdatoen er bestemt, vil takstmannen sende over en oppdragsbekreftelse med vedlagt en sjekkliste for hvilken informasjon og dokumentasjon som bør / skal legges frem av eier når takstingeniøren kommer.

Oppdragsbekreftelsen vil også inneholde en bekreftelse på avtalt tidspunkt, vår pris for oppdraget og leveringstidspunkt.

Det er svært viktig for at rapporten skal bli best mulig at eier legger forholdende til rette for takstingeniørens inspeksjon, inkl. å gi tilgang til bygningsdeler og rom.

På befaringsdagen ønsker takstingeniøren så mange opplysninger han kan få om boligen din. Det er derfor viktig at de dokumenter som er nevnt i sjekklisten er funnet frem når takstingeniøren kommer.

Det er også viktig at rom som brukes til lagring f.eks. kjeller og loft er fremkommelig for inspeksjon. Ved f.eks. loftsluke uten trapp, bør det være satt fram en gardintrapp og yttervegger i kjeller må være synlige.

Når det gjelder våtrom, bad og vaskerom, så vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før befaringen.

Det er også viktig at det er ryddig under kjøkkenvask.

I forbindelse med arealmålingen må det også være tilgang til boder, som også blir tatt med i arealberegningen.

Noen begreper i Verdi- og lånetaksten:

Verdi- og lånetaksten gir – i tillegg til oppmåling av arealene – en beskrivelse av eiendommen og konkluderer med en verdivurdering av:

Markedsverdi (normal salgsverdi): Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. I verdivurderingen tas det blant annet hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle servitutter, utidsmessighet, festeforhold, fellesgjeld og en rekke andre forhold.

Ved boligeiendommer fastsettes markedsverdien på bakgrunn av sammenlignende objekter og det som kalles sammenlignende taksering.

Låneverdi: En forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sin pant i eiendommen.

Teknisk verdi: Teknisk verdi for en bygning vurderes ut i fra følgende; Nybyggkostnad for tilsvarende bolig, tilsvarende størrelse og ut i fra dagens forskriftskrav. Justert for eventuelle gjenstående arbeider som ikke er utført på undersøkelsestidspunktet. Fradrag for utidsmessighet, elde og vedlikeholdsmangler og skader. I utidsmessighet ligger også ukurante konstruksjonsløsninger og eldre tekniske krav, som for eksempel isolasjon, ventilasjon med mer.

Normale tomtekostnader er bestående av råtomtens verdi, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse legges til. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendommen.