Både Tilstandsrapport og Tilstandsvurdering gir eier en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer.

Den forteller hvordan nåsituasjonen er for bygningen.

Både en Tilstandsraport og en Tilstandsvurdering bygger på en grundig gjennomgang av bygningen(e) og de ulike bygningskonstruksjoner. Det gjøres målinger med egnede instrumenter og tilfeldige stikktakinger. Dokumentasjon for utførelser, materialbruk, tekniske installasjoner, service- og vedlikeholdsavtaler og tidligere utførte vedlikeholdsarbeider gjennomgås og vurderes også.

En Tilstandsvurdering vil også vurdere de enkelte konstruksjonstyper og materialvalg i forhold til når det kan forventes behov for vedlikehold og utskiftinger.

Snakk med oss i BEKOM AS så vil vi sammen avklare om det er en Tilstandsrapport eller en Tilstandsvurdering du trenger.

En Tilstandsrapport, eller den noe forenklede Tilstandsvurdering, vil alltid være utgangspunktet for en Vedlikeholdsplan for bygningen.

Begge produktene vil utgjøre en tilstandsanalyse av bygningen.

En Tilstandsvurdering vil kunne gjennomføres noe mer forenklet enne en Tilstandsrapport. Den vil i tillegg også vurdere de enkelte bygningskonstruksjonenes vedlikeholds intervaller og forventede gjenværende brukstid.

En Tilstandsvurdering er best egnet ved vurdering av flere bygninger, slik som ved f.eks. borettslag og boligsameier.

En Tilstandsanalyse kan også utføres kun for spesielle bygningsdeler, som for eksempel en fuktkontroll av krypkjeller, en vurdering av våtrom eller av takkonstruksjoner.

Takstingeniøren gjennomfører ei grundig befaring av takstobjektet / bygningen og lager en detaljert rapport om den tekniske tilstanden på de enkelte bygningsdelen. Han kommenterer også behovet for vedlikehold og evt. utskiftinger.

Begge produktene blir gjennomført med basis i standarden NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. 

Ved bestilling av en Tilstandsrapport som skal gjennomføres som en ren tilstandsanalyse etter reglene i NS 3424, må takstingeniøren og kunden i fremkant bli enige om analysens omfang, gjennomføring, grunnlag og nivå på analysen.