Selskapet kan utføre uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 – våtrom og lufttetthet.

Gjennom samarbeid i OBRON Gruppen kan utføres uavhengig kontroll i alle fag og tiltaksklasser.

Har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3 og kan tilby uavhengig kontroll for næringsbygg og større boliger.

Når er det krav om uavhengig kontroll?

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

Hvem skal bestille kontrollen?

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

Hvordan er kravene til kontrollforetakets uavhengighet?

Kontrollforetak må bli godkjent av kommunen i den enkelte byggesak. Det skal være uavhengighet mellom foretaket som gjennomfører kontrollen og foretaket som har utført prosjektering eller byggearbeid som skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal dermed være et annet foretak enn det som har utført prosjekteringen eller utførelsen som skal kontrolleres. Kontrollforetak erklærer at krav til uavhengighet er oppfylt når det søkes ansvarsrett i den enkelte byggesak, samt at det ikke vil foreligge personlige eller økonomiske bindinger som kan påvirke kontrollen.

Hvilke kompetansekrav kreves for å få sentral godkjenning som kontrollforetak?

Foretakene må:

Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres

Ha et styringssystem som er tilpasset kontrollfunksjonen

Vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 (småhus / eneboliger) kreves det uavhengig kontroll av: 

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Hvordan skal våtrom kontrolleres?

Kontroll av våtrom skal inneholde:

Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert

Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk

Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv

Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

Byggesaksforskriften (SAK10) regulerer hvordan kontrollen skal gjennomføres.