Boligsalgsrapport fra BEKOM AS

Skal du selge din bolig eller fritidsbolig er det en Tilstandsrapport Bolig eller en Boligsalgsrapport du trenger.

Velger du Tilstandsrapport Bolig eller Boligsalgsrapport fra BEKOM AS får du en rapport som i tillegg er basert på lang erfaring fra skader, eierskifte konflikter og reklamasjoner.

En Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport er et dokument som beskriver eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten er spesielt rettet inn mot den tekniske tilstand på bygningen mht. eierskiftesituasjoner, og skal gi en god oversikt over byggets tilstand.

En Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport vil være den beste garanti for en problemfri omsetning av din bolig eller fritidsbolig, og den vil redusere konfliktnivået som ofte kan oppstå i forbindelse med overtagelse. Den er ment å skulle gi en trygghet for både selger og kjøper. Forhold som erfaringsmessig ofte fører til uenigheter og konflikter har spesiell høy fokus i en Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport.

Som selger har du 5 års ansvar for eiendommens skjulte feil og mangler etter avhendingslovens bestemmelser. Med en Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport, som bygger på en grundig vurdering av tilstanden for bygningsdeler, bygningskonstruksjoner og rom, samt vurderer dokumentasjon for utførte arbeider og materialer, vil du få en større trygghet.

Som kjøper får du mer detaljert kunnskap om den boligen du er interessert i og et godt grunnlag for et mer forutsigbart kjøp. Dine forventninger blir mer i samsvar med det du faktisk kjøper.

Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapporten er utviklet av takstbransjen i felleskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapporter, også når takstingeniørene / takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak.

Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapporten baseres på en grundig gjennomgang av bygningen, fra ”kjeller til tak”. Gjennomgangen og rapporten bygger på kravene i Norsk Standard NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av boliger. Gjennomgangen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer.

En Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport med verdi inneholder både en bygningsteknisk gjennomgang med arealmåling og verditakst. Det er også mulig å bestille en Tilstandsrapport Bolig / Boligsalgsrapport uten verdiansettelse.

Hva skjer før og på befaringsdagen?

Når befaringsdatoen er bestemt, vil vi sende over en oppdragsbekreftelse med vedlagt et Egenerklæringsskjema – samt en sjekkliste for hvilken informasjon og dokumentasjon som bør / skal legges frem av eier når takstingeniøren kommer.

Oppdragsbekreftelsen vil også inneholde en bekreftelse på avtalt tidspunkt, vår pris for oppdraget og leveringstidspunkt.

Det er svært viktig for at rapporten skal bli best mulig at eier legger forholdende til rette for takstingeniørens inspeksjon, inkl. å gi tilgang til bygningsdeler og rom.

Egenerklæringen må fylles ut, slik at takstmannen får denne med seg etter endt befaring. Det er viktig at du som selger oppgir både positive og negative forhold vedrørende boligen. Dette vil i ettertid minske risikoen for evt. konflikter med kjøper i etterkant av eiendomsoverdragelsen.

På befaringsdagen ønsker takstingeniøren så mange opplysninger han kan få om boligen din. Det er derfor viktig at de dokumenter som er nevnt i sjekklisten er funnet frem og at egenerklæringen er ferdig utfylt når takstingeniøren kommer.

Det er også viktig at rom som brukes til lagring f.eks. kjeller og loft er fremkommelig for inspeksjon. Ved f.eks. loftsluke uten trapp, bør det være satt fram en gardintrapp og yttervegger i kjeller må være synlige.

Når det gjelder våtrom, bad og vaskerom, bør sluk være rengjort og ventilasjon lett tilgjengelig for inspeksjon. Vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før befaringen. Det er også viktig at det er ryddig under kjøkkenvask.

I forbindelse med arealmålingen må det også være tilgang til boder, som også blir tatt med i arealberegningen.

Utvendig er det også fint hvis det er satt opp en stige slik at tak, renner og beslag kan inspiseres.

Med vår erfaring vet vi mer om hva som skjuler seg bak symptomene. Vår erfaring – Din trygghet. 

Verd å merke seg;
  • Rapporten fritar ikke for selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.
  • Rapporten gir ikke noen garanti mot skjulte feil, skader og mangler.
  • Det forutsettes at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han er blitt feilinformert.
  • Rapporten er gyldig et halvt år fra befaringsdato, og det kan fornyes etter avtale.
  • Selger bør lese grundig gjennom rapporten, for å påse at informasjonen stemmer.
  • Kjøper bør likeledes gjøre seg kjent med rapportens innhold i forkant av kjøp.

Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapport – på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport – bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

PS_Takstmann

Sertifikatnr. DNVGL-2014-OSL 1-2196901528