Ved verdifastsettelse av næringseiendommer gjøres en vurdering av eiendommen ut i fra økonomiske prinsipper om;

  • investeringsverdier,
  • reelle og forventbare pengestrømmer i objektet,
  • objektets forventbare verdistigning over år,
  • inflasjon og kapitaliseringsrente.

I tillegg justeres det for inflasjon og det kalkuleres hva nåverdien i investeringen vil være ut i fra ansatt forretningsmessig verdi.

Leieinntekter og kostnader er viktig ved vurdering av pengestrømmer i objektet.

 

Ved verdifastsettelse av næringseiendommer forholder vi oss til objektet som en hvilken som helst investeringsanalyse, korrigert for at dette er fast eiendom.

Det gjøres også en grundig vurdering av den bygningsmassens behov for vedlikehold og oppgraderinger, samt bygningenes kurans og egnethet.