BEKOM AS er spesialister på forsikringsskader og tilbyr:

 • Skadetaksering; bolig, nærings- og industribygg
 • Naturskader
 • Skjønn
 • Prosjekt- og byggeledelse store skader
 • Bistand i vurdering av skadesaken; vilkår, oppgjørsform, oppgjørsberegning, valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.

Takstmannens rolle.

Som takstmann møter vi mennesker som uten forvarsel har havnet i en situasjon hvor hverdagen har blitt snudd på hodet på grunn av skade på eiendom og verdier.

Slike situasjoner krever god forståelse og empati samtidig som forsikringsavtalens og forsikringsvilkårenes tekniske og økonomiske sider skal forvaltes og rapporteres.

Takstmannen vil være et bindeledd og en naturlig koordinator mellom forsikringsselskapet, den skadelidte og håndverkere fra start til slutt.
Tillit og faglig kompetanse er svært viktige elementer i hele denne prosessen.

Takstmannens innsats skal sikre at alle parters interesser blir ivaretatt på en pålitelig og korrekt måte.

BEKOM AS har lang og bred erfaring innenfor alle disse feltene.

Skadetakst

Det stilles strenge krav til en rapport ved skadetaksering – en skadetakst.

En skadetakst skal gi en korrekt beskrivelse av de faktiske forhold, den skal være tydelig, korrekt og samtid være lett å forstå for alle parter.
Den skal gi en god og nøytral beskrivelse av de faktiske forhold omkring hendelsen, de tekniske vurderinger og de mulige valgene som finnes for veien videre.
Det skal konkluderes både i forhold til årsak, omfang og reparasjonsmetoder.

En skadetakst skal alltid inneholde en detaljert beskrivelse av skadeårsak med bakenforliggende årsak.

En skadetakst skal alltid inneholde en beskrivelse av skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, en reparasjonsbeskrivelse og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden.

Takstmannen må gjøre en vurdering av hvordan de berørte rom og konstruksjoner skal bringes tilbake til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden oppsto.

Forsikringen vil oftest ikke dekke kostnader til forbedringer eller oppgraderinger etter en skade. Takstmanne må derfor vurder mulig reparasjon og alternative metoder for reparasjon opp i mot hva full utskifting og fornyelse av de berørte arealer vil koste.
Tid vil alltid også være en viktig faktor ved denne vurderingen.

BEKOM AS har gode erfaringer med og er autoriserte brukere av kommunikasjons- og rapportverktøyet in4mo med kalkulasjonsverktøyet iCC.
BEKOM AS er spesialister på skadetakst brann og skjønn

Prosjekt- og byggeledelse store skader

Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden ved bruk av pålitelige håndverkere.

En slik oppfølging og prosjektledelse av skadereparasjonen kan inneholde disse elementene:

 • Sikring av skadestedet, førstehjelpstiltak
 • Vurdering av beboelighet.
 • Vurdering av markedsleie og husleietapsberegning
 • Rekonstruksjon av skadet bygning.
 • Vurdering av dokumentasjon i kommunens byggesaksmappe.
 • Vurdering av Plan- og bygningslovens bestemmelser og påbud.
 • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter og gjennomføre kontraheringer
 • Økonomiske avsetninger og prosjektregnskap
 • Fremdriftskontroll og endringshåndtering i prosjektet
 • Byggemøter og statusrapporter
 • Regressutredning
Skjønn

Skjønn eller skadeskjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Oftest brukt ved brann og store vannskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

 • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
 • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
 • Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Forsikringstakers rettigheter:

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker ofte å gjøre endringer. Det er da mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Skadelidte får da et beløp til rådighet som kan brukes til å bygge opp en tilsvarende bolig på skadestedet til samme formål.

Skjønn anbefales som en fleksibel og korrekt måte å gjøre opp en skade på.