Reklamasjonstakst er aktuelt ved;

Bestående byggverk – Kjøp og salg av bolig  (Avhendingsloven) og utførte håndverkertjenester

Nybygg (Budstadoppføringslova og håndverkertjeneste loven)

Hva er en reklamasjonstakst?

En vurdering av feil / avvik / skader (forhold) som det reklameres på – for brukte og for nye boliger.

Ofte i forbindelse med et eierskifte for en eiendom.

En uavhengig teknisk vurdering av forholdet som det reklameres på.

Er det byggefeil, byggeskader eller avvik i forhold til et definert krav, et referansenivå?

Faktainnsamling og en vurdering av årsak og omfang.

En uavhengig vurdering av hva som kunne påregnes. (vurdering av all skriftlig dokumentasjon og synlighet)

En uavhengig vurdering av sannsynelig / forventet gjenværende brukstid av bygningsdelen uten de reklamerte forholdene.

En uavhengig vurdering av aktuelle bestemmelser i Plan- og bygningsloven og evt. andre aktuelle bestemmelser som berører forholdet.

En vurdering og beskrivelse av hva som må gjøres for å foreta den nødvendige utbedring av forholdet. Reparasjon av skaden.

Foreta en kalkyle for de nødvendige arbeider.

BEKOM AS har lang erfaring med bygningsskader

Hva gjør takstmannen ved en reklamasjonstakst?

 • Foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det / de reklamerte forhold.
  • Årsak og omfang – Faktainnsamling.
 • Gjennomgår gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) og avklarer referansenivå.
  • Referansenivå er de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.
 • For brukte bygg; Hva kunne forventes?
  • En gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på.
  • Forholdets synbarhet.
  • Vurdere forventet levetid for byggverk/bygningsdeler.
 • Reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.
      
 • Takstmannen skal ikke foreta noen juridiske vurderinger.

BEKOM AS har lang erfaring i eierskiftesaker.

Kort om eierskifte;

Ved kjøp av bolig viser det seg ofte at det oppstår tvister mellom selger og kjøper i etterkant av kjøpet. Etter overtagelse oppdager kjøperen ofte feil og mangler ved eiendommen som ikke har fremkommet ved eiendomsoverdragelsen. Dette kan være skjulte feil og mangler som gjør at eiendommen må vurderes å være i en vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente. Det kan også være at opplysninger om eiendommen er uriktige eller at opplysninger er holdt tilbake.

Dette reiser spørsmål om når man har krav på prisavslag og erstatning.

I praksis er selger pliktig til å levere kontraktsmessig vare. Boligen skal være slik kjøperen kan kreve ut i fra avtalen, kjøpsomstendighetene og lovens regler. Er den ikke det, har kjøper krav på reparasjonskostnadene i form av prisavslag og erstatning for utgifter i forbindelse med tvisten.

Det er viktig at en klage rettes mot eier eller dennes eierskifteforsikringsselskap så snart det oppdages en mangel. For sent innklagede mangler kan bli avvist.

Rettskraftige dommer i tvistesaker er blitt førende i forhold til om erstatningsklage tas til følge.

Siste fra Høyesterett tilsier at erstatningskravet totalt sett bør være større enn 6-8 % av salgssummen.

Reklamasjonstakst for feil, avvik, skader med mer får du hos BEKOM AS