BEKOM AS har lang og bred erfaring innenfor ulike områder knyttet til fast eiendom.

Men vår kompetanse og erfaring vil vi kunne bidra i saker hvor det er forhold knyttet til f.eks. mangler ved avhending av fast eiendom, uenighet knyttet til forståelse av regelverk og tekniske løsninger, gammelt regelverk, uklarheter ved forståelse av bygningstekniske løsninger, hva som kan forventes ut i fra normal byggeskikk og alder m.m.

BEKOM AS har erfaring som sakkyndig vitne i rettssaker.

BEKOM AS har erfaring fra samarbeid med advokater og jurister. Både i saksforberedelse og teknisk sakkyndig bistand.

Etter mange år har vi også opparbeidet en viss forståelse for hvordan ulike aktuelle forståes, tolkes og anvendes.